நீங்கள் பள்ளி குழந்தைகள் சார்ந்து வேலை செய்கிறீர்களா? பகுதி நேரமாக அந்தக் குழந்தைகள் நலன் கருதி வேலை செய்ய விருப்பமா? குழந்தைகளின் சிறந்த எதிர்காலத்திற்கு நீங்கள் உதவ ஆர்வமா?

இதற்கு வழி காட்ட””BRAIN POWER TALENT MAPPING COUNSELLING” முறை உதவுகிறது.
குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் இந்த “Brain Mapping” ஆலோசனை முறை வேலையை பகுதி.

உடனே தொடர்புகொள்ள
Dr.Deepaa Satish,
Chief Brain Power Analyst -Trainer & Consultant
அலைபேசி எண்: 70106 99861
Email : tr.deepasatish@gmail.com

நேரமாகவோ அல்லது முழு நேரமாகவோ செய்ய விருப்பமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *