தனுசுராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2019
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
January 21.01.2019, 12.05 am 22.01.2019, 11.03 pm
February 17.02.2019, 11.23 am 19.02.2019, 11.03 am
March 06.03.2019, 08.38 pm 18.03.2019, 09.46 pm
May 10.05.2019, 8.36 am 12.05.2019, 11.54 am
June 06.06.2019, 02.50 pm 08.06.2019, 05.21 pm
July 03.07.2019, 11.09 pm 06.07.2019, 12.18 am
31.07.2019, 09.15 am 02.08.2019, 09.29 am
August 27.08.2019, 07.42 pm 29.08.2019, 08.11 pm
September 24.09.2019, 04.49 am 26.09.2019, 06.40 am
October 21.10.2019, 10.40 am 23.10.2019, 03.12 pm
November 17.11.2019, 05.05 pm 19.11.2019, 09.22 pm
December 14.12.2019, 11.16 pm 17.12.2019, 02.47 am