முட்டை விலை நிலவரம்

சென்னை முட்டை விலை

3.90 /-

நாமக்கல் முட்டை விலை

3.45 /-

நாட்டு கோழி முட்டை விலை

12 – 15.00 /-