முட்டை விலை நிலவரம் சென்னை
விலை (Rs)

சென்னை முட்டை விலை

3.50 /-

நாமக்கல் முட்டை விலை

3.40 /-

நாட்டு கோழி முட்டை விலை

12 – 15.00 /-