கடகராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 26.01.2020, 05.39 pm 29.01.2020, 05.29 am
பிப்ரவரி 23.02.2020, 12.29 am 25.02.2020, 12.27 pm
மார்ச் 21.03.2020, 06.20 am 23.03.2020, 06.37 pm