கும்பராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 15.01.2020, 11.28 am 17.01.2020, 01.49 pm
பிப்ரவரி 11.02.2020, 07.43 pm 13.02.2020, 08.22 pm
மார்ச் 10.03.2020, 06.22 am 12.03.2020, 05.35 am
ஏப்ரல் 06.04.2020, 05.32 pm 08.04.2020, 04.33 pm