மீனராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 17.01.2020, 01.49 pm 19.01.2020, 05.47 pm
பிப்ரவரி 13.02.2020, 08.22 pm 15.02.2020, 11.18 pm
மார்ச் 12.03.2020, 05.35 am 14.03.2020, 06.41 am
ஏப்ரல் 08.04.2020, 04.33 pm 10.04.2020, 04.26 pm