மேஷராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 19.01.2020, 05.47 pm 21.01.2020, 11.43 pm
பிப்ரவரி 15.02.2020, 11.18 pm 18.02.2020, 05.13 am
மார்ச் 14.03.2020, 06.41 am 16.03.2020, 11.12 pm
ஏப்ரல் 10.04.2020, 04.26 pm 12.04.2020, 07.12 pm