பெயர் விலை
அமுல் பட்டர்(100 கிராம்) 40.00
அமுல் சீஸ் (5 Pieces) 67.00
பன்னீர் (1 பேக்) 85.00
ஆவின் பால் பழைய விலை (1 லிட்டர்) புதிய விலை (1 லிட்டர்)
நீலம் 37.00 43.00
பச்சை 41.00 47.00
ஆரஞ்சு 44.00 51.00
மஜெந்தா 34.00 40.00
மற்ற வகை பால் விலை
ஹெரிடேஜ் 44.00
திருமலா 48.00