ரிஷபராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 21.01.2020, 11.43 pm 24.01.2020, 07.39 am
பிப்ரவரி 18.02.2020, 05.13 am 20.02.2020, 01.52 pm
மார்ச் 16.03.2020, 11.12 am 18.03.2020, 07.25 pm
ஏப்ரல் 12.04.2020, 07.12 am 15.04.2020, 01.57 am