பூக்கள் விலை
முல்லை 300.00
மல்லிகை 450.00
ஜாதிமல்லி 200.00
காக்கரத்தான் 400.00
கனகாம்பரம் 500.00
ரோஜா 300.00
செவ்வந்தி 90.00
அரளி 50.00
சம்பங்கி 200.00
மரிக்கொழுந்து 40.00
பட்டன் ரோஜா 80.00
டிசம்பர் பூ 80.00
சாந்தினி 120.00
வாடாமல்லி 50.00
கோழிக்கொண்டை 70.00
செண்டுமல்லி 80.00
மருக்கு 50.00
துளசி 20.00