தமிழ்நாட்டில் தங்கம் விலை பல்வேறு காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு மதிப்பிடப்படுகிறது.

தங்கத்தின் மீதான சுங்க வரி, சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கம் விலைக்கான அவுன்ஸ் மதிப்பின் மாறுபாடு போன்றவை தங்கம் விலைகளில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது.

தமிழகத்தில் 22 கேரட் மற்றும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை – ரூபாய் மதிப்பில் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.