நாம் – முதல் தலைமுறை,
generations
தந்தை + தாய் – இரண்டாம் தலைமுறை,

பாட்டன் + பாட்டி – மூன்றாம் தலைமுறை,

பூட்டன் + பூட்டி – நான்காம் தலைமுறை,

ஓட்டன் + ஓட்டி – ஐந்தாம் தலைமுறை,

சேயோன் + சேயோள் – ஆறாம் தலைமுறை,

பரன் + பரை – ஏழாம் தலைமுறை,

பரன் + பரை = பரம்பரை

ஒரு தலைமுறை – சராசரியாக 60 வருடங்கள் என்று கொண்டால்,

ஏழு தலைமுறை – 480 வருடங்கள்..

ஈரேழு தலைமுறை – 960 வருடங்கள்..
(கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருடங்கள்)ஆக,

பரம்பரை பரம்பரையாக என்று சொல்வதன் பொருள் ஈரேழு, பதினான்குதலை
முறையாக என்று பொருள் வரும்.

வேறெந்த மொழிகளிலும் இப்படி உறவு முறைகள் இல்லை..

இதுவும் தமிழுக்கு ஒரு தனிச் சிறப்பு!..

English Summary : A special view of generation