சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டன. இதில் 92.71% மாணவர்கள் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

https://results.cbse.nic.in என்ற இணையதளத்தில் தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *