புழல் ஏரியின் நீரிருப்பு 2479 மில்லியன் கன அடி, சோழவரம் ஏரியின் நீரிருப்பு 762 மில்லியன் கன அடி, கண்ணன்கோட்டை – தேர்வாய்கண்டிகை ஏரியின் நீரிருப்பு 487 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *