திருவண்ணமலையில் 2015ஆம் ஆண்டிற்கான  கிரிவலம் சுற்றும் தேதியும் நேரமும் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.