கன்னிராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 04.01.2020, 10.05 am 06.01.2020, 08.36 pm
31.01.2020, 06.09 pm 03.02.2020, 05.40 am
பிப்ரவரி 28.02.2020, 01.08 am 01.03.2020, 01.18 pm
மார்ச் 26.03.2020, 07.16 am 28.03.2020, 07.30 pm