குளிகை என்னும் நேரம் பழைய வேத ஜோதிடத்தில் பின்பற்றப்படும் அமங்கலமான நேரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு புதிய செயலும் செய்ய வேண்டாம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

கிழமை ஆரம்ப நேரம் முடிவு நேரம்
திங்கள் 01:30 PM 03:00 PM
செவ்வாய் 12:00 PM 01:30 PM
புதன் 10:30 AM 12:00 PM
வியாழன் 09:00 AM 10:30 AM
வெள்ளி 07:30 AM 09:00 AM
சனி 06:00 AM 07:30 AM
ஞாயிறு 03:00 PM 04:30 PM