மகரராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 13.01.2020, 09.55 am 15.01.2020, 11.28 am
பிப்ரவரி 09.02.2020, 07.43 pm 11.02.2020, 07.43 pm
மார்ச் 08.03.2020, 06.52 am 10.03.2020, 06.22 am
ஏப்ரல் 04.04.2020, 05.08 pm 06.04.2020, 05.32 pm