மிதுனராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 24.01.2020, 07.39 am 26.01.2020, 05.39 pm
பிப்ரவரி 20.02.2020, 01.52 pm 23.02.2020, 12.29 am
மார்ச் 18.03.2020, 07.25 pm 21.03.2020, 06.20 am