தமிழ்நாட்டில் வெள்ளியின் விலை பல்வேறு காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு மதிப்பிடப்படுகிறது.

வெள்ளியின் மீதான சுங்க வரி, சர்வதேச சந்தைகளில் வெள்ளி விலைகளுக்கான அவுன்ஸ் மதிப்பின் மாறுபாடு போண்றவை வெள்ளியின் விலைகளில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது.

தமிழகத்தில் வெள்ளி விலை – ரூபாய் மதிப்பில் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.