சிம்மராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 01.01.2020, 09.38 pm 04.01.2020, 10:05 am
29.01.2020, 05.29 am 31.01.2020, 06:09 pm
பிப்ரவரி 25.02.2020, 12.27 pm 28.02.2020, 01.08 am
மார்ச் 23.03.2020, 06.37 pm 26.03.2020, 07.16 am