திருமணம், அவசர மருத்துவம், நெருங்கிய உறவினர் மரணம், வேறு இடத்தில் சிக்கி தவித்தல் ஆகிய காரணங்களுக்காக மட்டும் தனி நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

tnepass.tnega.org/#/user/pass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *