துலாம்ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2019
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 16.01.2019, 08.08 pm 18.01.2019, 11.32 pm
பிப்ரவரி 13.02.2019, 04.19 am 15.02.2019, 09.32 am
மார்ச் 12.03.2019, 10.23 am 14.03.2019, 04.57 pm
ஏப்ரல் 08.04.2019, 03.54 pm 10.04.2019, 10.32 pm
மே 05.05.2019, 10.29 pm 08.05.2019, 04.15 am
ஜூன் 02.06.2019, 06.44 am 04.06.2019, 11.39 am
29.06.2019, 04.02 pm 01.07.2019, 08.53 pm
ஜூலை 27.07.2019, 01.09 am 29.07.2019, 06.55 am
ஆகஸ்ட் 23.08.2019, 08.57 am 25.08.2019, 04.13 pm
செப்டம்பர் 19.09.2019, 03.11 pm 21.09.2019, 11.39 am
அக்டோபர் 16.10.2019, 08.46 pm 19.10.2019, 05.23 am
நவம்பர் 13.11.2019, 03.10 am 15.11.2019, 11.02 am
டிசம்பர் 10.12.2019, 11.17 am 12.12.2019, 06.23 pm