துலாம்ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2020
மாதம் ஆரம்ப நாள் & நேரம் முடியும் நாள் & நேரம்
ஜனவரி 06.01.2020, 08.36 pm 09.01.2020, 03.49 am
பிப்ரவரி 03.02.2020, 05.40 am 05.02.2020, 02.00 pm
மார்ச் 01.03.2020, 01.18 pm 03.03.2020, 11.03 pm
28.03.2020, 01.18 pm 31.03.2020, 06.05 am