காலையில் உயர்வுடன் துவங்கியது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு. இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக 8 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.63.09-ஆக இருந்தது. வங்கிகள், ஏற்றுமதியாளர்கள் அமெரிக்க டாலரை அதிகளவு விற்பனை செய்து வருவதும் மற்றும் பங்குசந்தைகளில் காணப்படும் ஏற்றம் போன்ற காரணங்களால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுடன் காணப்படுகிறது.