சீனாவின் 7% சதவிக்குத வளர்ச்சியை இந்தியா வரும் 2015-16 நிதியாண்டில் எட்டிப்பிடிக்கும் என்று உலக வாங்கி தன்னுடைய அறிக்கையில் கூறியுள்ளது. இந்தியாவில் புதியதாக பொறுப்பு ஏற்றுள்ள மோடி தலைமையிலான அரசின் புதிய பொருளாதார கொள்கையின் காரணமாக இந்த வளர்ச்சி ஏற்படும் என்று உலக வாங்கி ஆருடம் கூறியுள்ளது.