சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 21 டிசம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 21-12-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 19 டிசம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 19-12-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 15 டிசம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 15-12-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 11 டிசம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 11 -12-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 05 டிசம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 05 -12-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 01 டிசம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 01 -12-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில்...
On
Power Shutdown Chennai

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 30 நவம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 30 -11-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 19 நவம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 19-11-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 14 நவம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 14-11-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 12 நவம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 01-11-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On